Innovator Management LLC - Innovator IBD 50 ETF

FFTY
Nyse Arca